ราคาดัดฟัน

 • ดัดฟันราคา
  เริ่มต้นที่ 38,000 บาท
  ไม่รวมค่าอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูนระหว่างการรักษา
 • ก่อนการรักษาต้องพิมพ์ปากทำโมเดลฟัน เพื่อใช้ในการวางแผนการรักษา
  500
   บาท

 • เอ็กซเรย์ฟิลม์ใหญ่ เพื่อดูลักษณะโครงสร้างของขากรรไกร และใบหน้า เพื่อใช้ในการวางแผนการรักษา 400  บาท  2 ฟิลม์  รวมเป็น 800  บาท
 • ริ่มต้นติดเครื่องมือ สามารถเลือกจ่ายได้เป็น 3 แบบ คือ
  • จ่าย 2 เดือนแรก (เดือนละครั้ง) ครั้งละ 5000 บาท  หรือ
  • จ่าย 3 เดือนแรก (เดือนละครั้ง) ครั้งละ 4000 บาท หรือ
  • จ่าย 4 เดือนแรก (เดือนละครั้ง) ครั้งละ 3000 บาท

(การรักษา 2 ครั้งแรกเป็นการติดเครื่องมือ และหลังจากนั้นจะเป็นการปรับเครื่องมือ)

 • หลังจากนั้น จ่ายค่าปรับเครื่องมือ เดือนละ 1000 บาท จนครบ 38000 และถ้าหากยังไม่เสร็จ  ก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายอีกจนกว่าจะเสร็จ
 • หลังจากการดัดฟันเสร็จแล้ว ต้องทำเครื่องมือคงสภาพฟัน (รีเทนเนอร์) 2 ชิ้น ค่ารักษาประมาณ 2000 บาท/ชิ้

อัตราค่าบริการทันตกรรม

ตรวจฟัน (Oral exam without X-ray) ฟรี
เอ็กซเรย์ฟัน (Periapical film) 120
เอ็กซเรย์ดัดฟันฟิลม์ใหญ่ 400
ขูดหินปูน (Cleaning and Scaling) 500-1000
   
อุดฟัน (Filling)
อุดชั่วคราว 300-400
อุดฟันด้วยอมัลกัม/ด้าน 400-500
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน/ด้าน 500-600
 
ปิดผิวหน้าฟันวัสดุสีเหมือนฟัน ชนิดพลาสติก 3000
ปิดผิวหน้าฟัน (Indirect Composite Veneer) 4500-5,000
ปิดผิวหน้าฟันด้วยสีเหมือนฟัน เซรามิก 10,000
   
อุดฟันด้วยสีเหมือนฟัน พลาสติก อินเลย์ 4500-5000
อุดฟันด้วยสีเหมือนฟัน เซรามิก 10,000
   
ฟอกสีฟันที่บ้าน

3900

ฟอกสีฟันด้วยระบบแสง Cool-light 4500
ฟอสีฟันด้วยเลเซอร์ 7900
ปิดช่องว่างฟันหน้าเสริมช่วงห่างให้ชิด ช่องละ 1500-2000
   
ทันตกรรมดัดฟัน (Orthodontic treatment)  
พิมพ์ปากทำแบบศึกษา 500
ดัดฟันโดยเครื่องมือติดแน่น 35000-40000
Retainer (ต่อชิ้น) 2000
เผือกกันสบฟัน 3000 / ชิ้น
   
การรักษาคลองรากฟัน (Endodontic)
ฟันหน้า 3000
ฟันกรามน้อย 4500
ฟันกราม 6500
รื้อรักษาใหม่ เพิ่มซี่ละ 1000
ผ่าตัดขูดหนองปลายราก 2000
ผ่าตัดอุดปลายรากฟัน 2000
ดึงประสาทฟัน 800
   
รากฟันเทียม รวมครอบฟัน 55,000
   
ทันตกรรมสำหรับเด็ก  
ถอนฟันน้ำนม 300-350
เคลือบฟลูออไรด์ 250-400
เคลือบร่องฟัน ซี่ละ 350-400
ดัดเส้นปราสาทที่โพรงประสาทฟัน 800-
รักษารากฟัน 1000-1500
ครอบฟันสแตนเลส 1500-2000
อุดชั่วคราว 200-300
   
ศัยกรรมช่องปาก (Oral surgery)
ถอนฟันหน้า 500-600
ถอนฟันกราม  600-1000
ผ่าฟันคุดอย่างง่าย 1000-2000
ผ่าฟันคุด(มีการตัดกระดูก) 1500-4000
   
ทันตกรรมประดิษฐ์-ใส่ฟัน (Prosthodontic)
ฟันปลอมฐานพลาสติกซี่แรก 1500+250
ฟันปลอมโลหะ 5500+300
ฟันปลอมครึ่งปาก 5000-6000
ฟันปลอมทั้งปาก 10000-12000
   
เดือยฟัน 3000-3500
ครอบฟันพอร์ซเลน ฐานโลหะ ธรรมดา 7000
ครอบฟันพอร์ซเลน ฐานโลหะผสมทอง 10000
ครอบฟันพอร์ซเลน ฐานโลหะทอง 13000
   
ครอบฟันโลหะ ธรรมดา 7000
ครอบฟันโลหะผสมทอง 10000
ครอบฟันทอง 13000
ครอบชั่วคราว 1500-2000
รื้อครอบฟันต่อซี่ 1000
เติมฟัน 500
   
โรคเหงือก
root planing 1000 / ด้าน
   
ศัลย์ปริทันต์ (periodontic treatment)
ขูดและเกลารากฟันทั้งปาก 4000
ผ่าตัดตกแต่งเหงือก 3000
ขูดรากฟันโดยการผ่าตัด ครั้งละ 3000